Tag: độc tố

Sâm Ngọc Linh có chứa độc tố hay không

Sâm Ngọc Linh có chứa độc tố hay không

Hiện 4 – 5 loại sâm Ngọc Linh giả được Th.S Lê Thanh Sơn và các đồng nghiệp tại Viện Dược liệu phát hiện gồm: Loại giả thứ nhất cũng là giả cao cấp nhất (1A) là sử dụng một